Khoa học Công nghệ

Ngày 24-08-2016

Thông báo đề xuất đề tài Khoa học và công nghệ sinh viên năm học 2016 - 2017

các mẫu văn bản chi tiết xem file đính kèm

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

KHOA NGOẠI NGỮ

   Số:  149 /TB-KNN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 23  tháng  8 năm 2016.

THÔNG BÁO

V/v đề xuất đề tài KH&CN sinh viên

năm học 2016 - 2017 

           Kính gửi:  - Các Bộ môn;

                              - Sinh viên K36 song ngữ;

                              - Sinh viên K37, K38 các chuyên ngành   

Thực hiện kế hoạch KH&CN Khoa Ngoại ngữ năm học 2016-2017, Khoa Ngoại ngữ thông báo tới sinh viên các khóa xây dựng thuyết minh làm đề tài KH&CN sinh viên năm học 2016-2017. Nội dung cụ thể như sau:

1. Điều kiện tham gia đăng ký đề tài

Khoa Ngoại ngữ khuyến khích tất cả các sinh viên có đủ điều kiện dưới đây tham gia:

+ Điểm trung bình chung học tập của các kỳ trước đạt loại C trở lên;

+ Điểm thực hành tiếng và điểm học phần liên quan trực tiếp đến đề tài đạt loại B trở lên

+ Có hạnh kiểm đạt loại khá trở lên

Khuyến khích các đề tài thực hiện theo nhóm, số lượng thành viên tham gia tùy thuộc vào quy mô của đề tài (tối đa 4 thành viên/nhóm)

2. Định hướng đề tài KH&CN

Trong năm học 2016-2017, Khoa Ngoại ngữ khuyến khích sinh viên đăng ký đề tài KH&CN có kết quả nghiên cứu đạt được những mục đích sau:

 + Tìm hiểu các bình diện ngôn ngữ chuyên ngành, các yếu tố văn hóa, so sánh, đối chiếu các yếu tố giữa 2 ngôn ngữ…

 + Nâng cao chất lượng, đổi mới phương pháp học tập, điều tra xã hội học về nhu cầu học tập của sinh viên, ứng dụng CNTT trong dạy và học ngoại ngữ, xây dựng môi trường thực hành ngoại ngữ cho sinh viên trong Khoa…

 + Tìm hiểu nhu cầu sử dụng lao động của thị trường về các chuyên ngành ngoại ngữ như giảng dạy, du lịch, kinh tế, thương mại, ngân hàng, v.v...

2. Đăng ký đề tài KH&CN

- Sinh viên tiến hành xây dựng thuyết minh đề tài KH&CN theo mẫu đính kèm và gửi về Bộ môn trước ngày 01/10/2016, bao gồm 07 bản in và 01 bản điện tử.

- Các Bộ môn tổng hợp, gửi thuyết minh và danh mục về Bộ phận KH&HTQT – phòng ĐT-KH&QHQT trước ngày 08/10/2016, danh mục bao gồm 01 bản in và 01 bản điện tử. Bản điện tử gửi về địa chỉ qlkh.qhqt.knn@gmail.com.

Khoa Ngoại ngữ đề nghị các đồng chí Trưởng Bộ môn, các đồng chí cố vấn học tập, ban cán sự các lớp triển khai đến sinh viên những nội dung trên để việc đăng ký được thực hiện theo đúng tiến độ.

Mọi vấn đề có liên quan xin liên hệ: Tổ QLKH&HTQT - Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên.

 (ĐT: 02806 573877 – Email: qlkh.qhqt.knn@gmail.com).

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

-          Như kính gửi;                                                            

-          Lưu: VT, QLKH&HTQT.

 

                                    TRƯỞNG KHOA

 

                                             (Đã ký)

 

                                    TS. Lê Hồng Thắng

 

Các bài liên quan