Khoa học Công nghệ

Ngày 24-08-2016

Thông báo về việc đăng ký đề tài Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở và cấp Bộ môn năm 2017

Các mẫu văn bản kèm theo, chi tiết xem file đính kèm

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

   KHOA NGOẠI NGỮ

   Số:  151/TB-KNN 

                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                     Thái Nguyên, ngày 23 tháng 8 năm 2016.

 THÔNG BÁO 

 V/v đăng ký đề tài KH&CN cấp cơ sở và cấp Bộ môn năm 2017 

           Kính gửi:           - Các Tổ trợ lý;

                                      - Các Bộ môn   

     Thực hiện kế hoạch KH&CN Khoa Ngoại ngữ năm 2017, Khoa Ngoại ngữ thông báo tới các cán bộ, giảng viên xây dựng thuyết minh làm đề tài KH&CN cấp cơ sở và cấp Bộ môn năm 2017. Nội dung cụ thể như sau:

1. Điều kiện tham gia đăng ký đề tài

- Đối với tập thể: Tất cả các tập thể trực thuộc Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

- Đối với cá nhân:

   + Có trình độ từ Đại học trở lên, có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu của đề tài đăng ký.

   + Tại thời điểm tuyển chọn không có đề tài bị thanh lý do quá hạn.

2. Đăng ký đề xuất đề tài KH&CN

- Các tập thể, cá nhân tiến hành xây dựng thuyết minh đề tài KH&CN cấp cơ sở, cấp Bộ môn theo mẫu đính kèm và gửi về Bộ môn trước ngày 01/10/2016, bao gồm 07 bản in và 01 bản điện tử. Đối với cán bộ thuộc tổ trợ lý, thuyết minh gửi trực tiếp về Tổ QLKH&HTQT.

- Các Bộ môn tổng hợp, gửi thuyết minh và danh mục về Tổ QLKH&HTQT trước ngày 08/10/2016, danh mục bao gồm 01 bản in và 01 bản điện tử. Bản điện tử gửi về địa chỉ qlkh.qhqt.knn@gmail.com.

Khoa Ngoại ngữ đề nghị các đồng chí Tổ trưởng, Trưởng Bộ môn triển khai đến cán bộ, giảng viên những nội dung trên để việc đăng ký được thực hiện theo đúng tiến độ.

Mọi vấn đề có liên quan xin liên hệ: Tổ QLKH&HTQT – Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên.

 (ĐT: 02806 573877 – Email: qlkh.qhqt.knn@gmail.com).

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

-          Như kính gửi;                                                            

-          Lưu: VT, QLKH&HTQT.

 

                                              TRƯỞNG KHOA

 

                                                     (Đã ký)

 

                                             TS. Lê Hồng Thắng

Các bài liên quan