Khoa học Công nghệ

Ngày 17-06-2016

Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài KHCN cấp ĐHTN của TS. Trần Thị Nhi và Họp HĐ nghiệm thu

Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài KHCN cấp ĐHTN của TS. Trần Thị Nhi. Chi tiết Báo cáo tóm tắt và báo cáo tổng kết của đề tài KHCN cấp ĐHTN của TS. Trần Thị Nhi xem file đính kèm.

Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài KHCN cấp ĐHTN của TS. Trần Thị Nhi và Họp HĐ nghiệm thu

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1.      Thông tin chung
- Tên đề tài: Phát triển môi trường tiếng Anh ngoài lớp học nhằm đạt chuẩn đầu ra cho sinh viên Đại học Thái Nguyên.
- Mã số: ĐH2014 – TN01- 03
- Chủ nhiệm: TS. Trần Thị Nhi
- Thành viên tham gia
    +  Phùng Văn Huy – Bộ môn tiếng Anh – Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên
    +  Trần Thị Ngân  – Bộ môn tiếng Anh – Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên
    +  Phạm Hùng Thuyên - Bộ môn tiếng Anh – Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên
    +   Đặng Quang Huy – Tổ QLKH&HTQT – Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên
- Cơ quan chủ trì: ĐH Thái Nguyên
- Thời gian thực hiện: từ tháng 7 năm 2014 đến tháng 7 năm 2016
- Thời gian nghiệm thu: 09h30 ngày 20/6/2016
2.      Mục tiêu

Đề tài tập trung vào việc các mục tiêu chính sau đây:
- Tạo ra môi trường tiếng Anh cho sinh viên thông qua các hoạt động thực hành ngoài lớp học nhằm giúp sinh viên đạt chuẩn năng lực tiếng Anh theo quy định của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020.
- Thành lập một mạng lưới liên kết sinh viên theo mô hình câu lạc bộ, qua đó sinh viên có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm học tập tiếng Anh, tạo thành một cộng đồng học tập, tham gia tổ chức các hoạt động, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, và tăng cường các kỹ năng nghề nghiệp.
- Tạo động lực học cho sinh viên thông qua các giờ dạy, các hội thảo, các buổi tư vấn chủ yếu về kỹ năng tự học và khai thác nguồn tài liệu, kết hợp tổ chức các hoạt động tạo ra môi trường sử dụng tiếng Anh.
- Tăng cường sử dụng người nước ngoài thúc đẩy nhu cầu giao tiếp và cơ hội thực hành, chủ trương học đi đôi với hành.
3.      Kết quả nghiên cứu
Đề tài đã tập trung triển khai thí điểm một loạt các hoạt động, các dự án nhỏ, các mô hình thí điểm liên quan đến việc thúc đẩy môi trường tiếng Anh ngoài lớp học cho sinh viên, sau đó tập trung đánh giá tác động của các mô hình đó lên hiệu quả học tập môn tiếng Anh của sinh viên.
4.      Kết quả nghiên cứu
- Bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước: 01
- Bài báo đăng trên kỷ yếu hội thảo quốc tế: 01
- Bài đăng trên kỷ yếu hội thảo quốc gia: 02
- Trang web thực hiện cho dạy và học tiếng Anh: 03
- Hướng dẫn sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp: 03
5.      Khả năng áp dụng và phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu: 
- Áp dụng cải tiến chất lượng dạy và học tiếng Anh và cho các ngoại ngữ khác ở Khoa Ngoại ngữ.
 - Áp dụng cải tiến chất lượng dạy và học tiếng Anh ở các trường khác trong ĐH Thái Nguyên.
 
                             

 

INFORMATION ON RESEACH RESULTS

 
1.      General information          
Project title: Create an outside-of-classroom environment to promote Thai Nguyen University students’ higher achievement in English
Code number: ĐH2014 – TN01- 03
Coordinator: Trần Thị Nhi
Implementing institute: Thai Nguyen University
Duration: from July 2014 to July 2016    
2.      Objectives
The study aims to:
- create an English environment in which students can practice English through outside-classroom activities so that they can meet standard mandated by the Project 2020.
- formulate a network of students clubs through which they can share experience in learning English, build up a learning community, and foster skills.
 - motivate students with workshops and classes on study skills and learning resource access skills.
- make use of foreigners to enhance communication.
3.      Research results
The study focused on utilizing activities and mini-projects to enhance the outside-classroom environment for students to practice English, then the study was conducted to evaluate how some of these projects impact on students’ English learning.
4.      Products
- 01 article in a scientific journal
- 01 paper in an international conference proceedings
- 02 papers in national conference proceedings
- 03 seniors’ graduation papers
- 03 websites for English teaching and learning
5.      Transfer alternatives of research results and applicability
- The research results can be applied to improve the teaching and learning of English and other foreign languages at Thai Nguyen University School of Foreign Languages.

- The research results can be applied to improve the teaching and learning of English at other colleges under Thai Nguyen University.

Các bài liên quan