Khoa học Công nghệ

Ngày 15-06-2016

Danh mục hội thảo Khoa học và công nghệ Khoa Ngoại ngữ

Danh mục hội thảo Khoa học và công nghệ Khoa Ngoại ngữ

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

    KHOA NGOẠI NGỮ

DANH MỤC HỘI THẢO KH&CN CỦA KHOA NGOẠI NGỮ

STT

Tên hội thảo

Đơn vị tổ chức

Thời gian tổ chức

1

Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng CNTT

Khoa Ngoại ngữ

10/2012

2

Nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Khoa Ngoại ngữ

08/2013

3

Thiết kế quy trình thực hiện phương pháp dạy học theo dự án trong giảng dạy môn giáo dục học

Bộ môn KHCB – Khoa Ngoại ngữ

2014

4

Chuẩn đầu ra cho sinh viên chuyên ngữ các trường Đại học – Cao đẳng khu vực miền núi và duyên hải phía Bắc – thách thức và cơ hội

Đại học Thái Nguyên

11/2014

5

Ứng dụng CNTT đáp ứng chuẩn đầu ra cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

Khoa Ngoại ngữ

2015

6

Sử dụng âm nhạc và kịch trong lớp học

Bộ môn tiếng Anh – Khoa Ngoại ngữ

2015

7

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của các câu lạc bộ trong việc nâng cao năng lực tiếng Anh cho sinh viên Đại học Thái Nguyên

Khoa Ngoại ngữ

04/2016

8

Chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy tiếng Trung Quốc tại Việt Nam

Bộ môn tiếng Trung Quốc – Khoa Ngoại ngữ

05/2016

Các bài liên quan