Khoa học Công nghệ

Ngày 18-09-2021

Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thảo Quốc gia với chủ đề "Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, bản ngữ và quốc tế học trong thời kỳ hội nhập" năm 2021

26/03/2021 | 14:53

Thông báo số: 315/TB-ĐHTN ngày 12/3/2021. Chi tiết xem lại tại file đính kèm dưới bài viết này.

Kế hoạch định hướng nghiên cứu khoa học của Trường Ngoại ngữ, năm 2020-2021

12/03/2021 | 10:51

Số: 03/KH-TNN, Thái Nguyên, ngày 07 tháng 3 năm 2021

Quyết định về việc ban hành Quy định về công tác quản lý khoa học và công nghệ của Khối Cơ quan Đại học Thái Nguyên

05/11/2020 | 10:10

Quyết định số: 5038/QĐ-ĐHTN ngày 30/12/2016. Chi tiết quyết định và quy định kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc ban hành Quy định về công tác quản lý khoa học và công nghệ của Đại học Thái Nguyên

05/11/2020 | 10:08

Quyết định số: 3920/QĐ-ĐHTN ngày 16/9/2016. Chi tiết Quyết định và quy định kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc phê duyệt thực hiện và kinh phí đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở, cấp bộ môn, sinh viên của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm học 2019 - 2020

05/11/2020 | 10:05

Quyết định số : 1564/QĐ-ĐHTN ngày 6/9/2019. Chi tiết quyết định xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc phê duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp cơ sở, sinh viên nghiên cứu khoa học của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm học 2020 - 2021 và tổ chức,cá nhân chủ trì thực hiện

05/11/2020 | 10:01

Quyết định số: 691/QĐ-ĐHTN ngày 28/02/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội thảo Quốc tế VietTESOL năm 2020 chủ đề: Đổi mới và toàn cầu hóa

07/07/2020 | 14:24

Thông báo số: 739/ĐHNN-HTQT ngày 2/7/2020.

Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội thảo Quốc gia Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ VI

30/06/2020 | 15:07

Thông báo số: 540/TB-ĐHTN ngày 18/6/2020.

Thông báo số 4 về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Nghiên cứu và giảng dạy Ngôn ngữ"

30/06/2020 | 15:04

Thông báo số: 425/TB-ĐHQN ngày 26/5/2020.

Thông báo về việc Nghiệm thu, đánh giá cấp Đại học đề tại khoa học và công nghệ cấp Đại học

20/03/2020 | 15:32

Thông báo số: 90/TB-KNN ngày 20/3/2020.

Trang 1/10 <12345678910>