Khoa học Công nghệ

Ngày 24-09-2020

Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội thảo Quốc tế VietTESOL năm 2020 chủ đề: Đổi mới và toàn cầu hóa

07/07/2020 | 14:24

Thông báo số: 739/ĐHNN-HTQT ngày 2/7/2020.

Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội thảo Quốc gia Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ VI

30/06/2020 | 15:07

Thông báo số: 540/TB-ĐHTN ngày 18/6/2020.

Thông báo số 4 về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Nghiên cứu và giảng dạy Ngôn ngữ"

30/06/2020 | 15:04

Thông báo số: 425/TB-ĐHQN ngày 26/5/2020.

Thông báo về việc Nghiệm thu, đánh giá cấp Đại học đề tại khoa học và công nghệ cấp Đại học

20/03/2020 | 15:32

Thông báo số: 90/TB-KNN ngày 20/3/2020.

Thông báo về việc Nghiệm thu, đánh giá cấp Đại học đề tài KH&CN cấp Đại học

12/03/2020 | 16:15

Số: 76/TB-KNN

Thông báo về việc Nghiệm thu, đánh giá cấp Cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học

13/01/2020 | 08:12

Thông báo số: 06/TB-KNN ngày 07/01/2020.

Thông báo về việc Nghiệm thu, đánh giá cấp Đại học đề tài KH&CN cấp Đại học

02/01/2020 | 08:45

Số 359/TB-KNN

Quyết định về việc phê duyệt và ban hành Kế hoạch phòng, chống rác thải nhựa và túi ni lông đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 tại Đại học Thái Nguyên

20/12/2019 | 10:42

Quyết định số: 2348/QĐ-ĐHTN ngày 19/12/2019. Chi tiết quyết định và kế hoạch kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc Nghiệm thu, đánh giá cấp Cơ sở đề tài Khoa học và công nghệ cấp Đại học

15/10/2019 | 16:58

Thông báo số: 308/TB-KNN ngày 15/10/2019.

Thông báo công văn về việc đề xuất nhiệm vụ thuộc đề án 844 thực hiện từ năm 2020

13/09/2019 | 15:46

Công văn số: 1709/ĐHTN-KHCNMT ngày 12/9/2019. Phiếu đề xuất kèm theo công văn chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Trang 1/9 <123456789>