Khoa học Công nghệ

Ngày 22-04-2019

Thông báo về việc nghiệm thu, đánh giá cấp Đại học đề tài Khoa học và công nghệ cấp Đại học

11/04/2019 | 16:18

Thông báo số:88/TB-KNN ngày 5/4/2019.

Thông báo về việc xuất bản tạp chí Khoa học công nghệ

26/03/2019 | 15:41

Thông báo số: 404/ĐHTN-TCKHCN ngày 18/3/2019.

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế năm 2019 "phương pháp nghiên cứu và giảng dạy tiếng Nga trong giai đoạn mới"

25/03/2019 | 10:40

Thông báo số: 409/TB-ĐHHN ngày 4/3/2019

Thông báo về việc: Mời tham dự hội thảo khoa học quốc tế The 7th OpenTESOL International Conference

25/03/2019 | 10:28

Thông báo số: 395/TB-ĐHM ngày 14/3/2019.

Thông báo công văn về việc đăng ký, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2020

21/03/2019 | 16:11

Công văn số:120/SKHCN-QLKH ngày 5/3/2019.

Thông báo về việc mời tham gia viết bài tại hội thảo khoa học quốc tế The 7th OpenTESOL International Conference

18/02/2019 | 16:21

Thông báo số:129/TB-ĐHM ngày 25/1/2019.

Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thảo khoa học: " Phát triển chương trình đào tạo đại học nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động vùng trung du và miền núi Bắc Bộ trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0"

29/01/2019 | 10:18

Thông báo số:142/TB-ĐHTN ngày 23/1/2019.

Quyết định về việc ban hành Quy định về khuyến khích nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế của Đại học Thái Nguyên

15/01/2019 | 09:10

Quyết định số:2358/QĐ-ĐHTN ngày 19/11/2018.

Thông báo công văn về việc đặt hàng, đề xuất nhiệm vụ Khoa học và công nghệ

10/01/2019 | 16:42

Công văn số:1377/SKHCN-QLKH ngày 24/12/2018.

Thông báo về việc đăng ký đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở, cấp bộ môn và đề tài khoa học công nghệ sinh viên năm 2019

09/01/2019 | 09:59

Thông báo số:08/TB-KNN ngày 09/1/2019. Chi tiết định hướng đề tài và các mẫu đăng ký xem file đính kèm dưới bài.

Trang 1/7 <1234567>