Giới thiệu

Ngày 31-05-2020

Giới thiệu Bộ môn Khoa học cơ bản

15/04/2016 | 09:19

Giới thiệu Bộ môn Khoa học cơ bản

video giới thiệu về Khoa Ngoại ngữ

22/06/2015 | 09:24

phóng sự giới thiệu về Khoa Ngoại ngữ

Giới thiệu về Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

18/05/2015 | 15:21

Giới thiệu về Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Các biểu mẫu ba công khai năm học 2014-2015

25/04/2015 | 17:13

(tính đến tháng 4 năm 2015)

Các biểu mẫu ba công khai năm học 2014-2015

04/11/2014 | 09:19

Số liệu công khai năm học 2014-2015

Giới thiệu về Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Khoa Ngoại ngữ

15/10/2013 | 14:19

Giới thiệu về Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Khoa Ngoại ngữ

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

13/08/2013 | 09:53

Danh mục các thủ tục hành chính hiện hành tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên (Văn bản chi tiết cho từng thủ tục, xin xem trong tài liệu đính kèm)

Bộ môn tiếng Anh - Khoa Ngoại ngữ

12/08/2013 | 11:27

Bộ môn tiếng Anh được thành lập năm 2007, là 1 trong 5 bộ phận chuyên môn của Khoa Ngoại ngữ, có tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, như sau:

Danh sách các khóa sinh viên Khoa Ngoại ngữ đã tốt nghiệp

08/08/2013 | 17:11

Danh sách liên tục được cập nhật qua các năm

Bộ môn Khoa học cơ bản - Khoa Ngoại ngữ

08/08/2013 | 14:21

Bộ môn Khoa học cơ bản – Khoa Ngoại ngữ thực hiện công tác giảng dạy 05 nhóm môn học, bao gồm: lý luận chính trị, tâm lý học, ngôn ngữ, giáo dục thể chất, và tin học.

Trang 3/7 <1234567>