Khảo sát việc làm SVTN

Ngày 25-01-2020

Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên Khoa Ngoại ngữ tốt nghiệp năm 2017

23/07/2018 | 09:53

Báo cáo số:1382/BC-ĐHTN ngày 12/7/2018. Chi tiết báo cáo 1382/BC-ĐHTN xem thêm file đính kèm.

Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên Khoa Ngoại ngữ tốt nghiệp 2016

02/02/2018 | 11:21

Báo cáo số:2533/BC-ĐHTN ngày 29/12/2017. Chi tiết báo cáo xem file đính kèm.

Trang 1/1 <1>