Hợp tác Quốc tế

Ngày 06-03-2018

Thông báo công văn về việc giới thiệu Chương trình học bổng của trường Đại học Bách khoa Côn Minh

Công văn số 284/ĐHTN-HTQT ngày 28/2/2018. Chi tiết công văn và thông tin kèm theo, xem file đính kèm.

Các bài liên quan