Rèn luyện, danh hiệu SV

Ngày 16-09-2019

Quyết định về việc công nhận sinh viên đạt danh hiệu năm học 2017 - 2018

23/11/2018 | 21:31

Quyết định số:2366/QĐ-ĐHTN ngày 21/11/2018. Chi tiết danh sách kèm quyết định xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc ban hành quy định đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên hệ chính quy Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

31/05/2018 | 09:17

Quyết định số:1099/QĐ-ĐHTN ngày 28/5/2018. Chi tiết quyết định và quy định kèm theo chi tiết xem file đính kèm dưới bài.

Quyết định về việc công nhân điểm rèn luyện cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên học kỳ I năm học 2017 - 2018

22/05/2018 | 16:31

Quyết định số:734/QĐ-ĐHTN ngày 24/4/2018. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài.

Quyết định về việc công nhận điểm rèn luyện cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên học kỳ II năm học 2016 - 2017

24/04/2018 | 08:48

Quyết định số:2362/QĐ-ĐHTN ngày 2/11/2017. Chi tiết danh sách kèm theo quyết định xem file đính kèm.

Quyết định về việc công nhận sinh viên đạt danh hiệu năm học 2016 - 2017

20/11/2017 | 09:56

Quyết định số:2478/QĐ-ĐHTN ngày 14/11/2017. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm cuối bài.

Quyết định về việc khen thưởng cho tập thể và cá nhân học sinh - sinh viên tiêu biểu năm học 2015 -2016

09/11/2016 | 15:08

Quyết định số 4403/QĐ-ĐHTN ngày 3/11/2016

Quyết định về việc công nhân điểm rèn luyện cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên học kỳ I năm học 2015-2016

31/05/2016 | 07:45

Quyết định số 975/QĐ-ĐHTN ngày 13/5/2016. Danh sách kèm theo chi tiết xem file đính kèm.

Quyết định về việc công nhận điểm rèn luyện cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên học kì I năm học 2015 - 2016

13/04/2016 | 09:34

Quyết định số 574/QĐ-ĐHTN ngày 28/3/2016

Quyết định về việc công nhận danh hiệu sinh viên năm học 2014 - 2015 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ

12/11/2015 | 09:30

Quyết định số 2532/QĐ-ĐHTN ngày 03/11/2015. Chi tiết danh sách kèm theo quyết định xem file đính kèm.

Quyết định ban hành quy dịnh đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

10/11/2015 | 10:21

Quyết định số 2566/QĐ-ĐHTN ngày 5/11/2015. chi tiết quyết định và quy định kèm theo xem file đính kèm.

Trang 1/2 <12>