Sinh viên tốt nghiệp

Ngày 19-06-2018

Quyết định về việc công nhận bằng tốt nghiệp đại học (bổ sung) cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

03/06/2016 | 07:47

Quyết định số 991/QĐ-ĐHTN ngày 17/5/2016. Danh sách kèm theo quyết định chi tiết xem file đính kèm.

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

09/05/2016 | 10:39

Quyết định số 3169a/QĐ-ĐHTN ngày 28/12/2015

Quyết định về việc công nhận cấp bằng tốt nghiệp Đại học (bổ sung) cho sinh viên của Khoa Ngoại ngữ - Đai học Thái Nguyên

09/05/2016 | 10:31

Quyết định số 806/QĐ-ĐHTN ngày 22/4/2016.Danh sách kèm theo chi tiết xem file đính kèm

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

13/04/2016 | 09:39

Quyết định số 638/QĐ-ĐHTN ngày 01/4/2016. Danh sách kèm theo chi tiết xem file đính kèm

Quyết định về việc công nhận cấp bằng tốt nghiệp đại học (bổ sung) cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

29/03/2016 | 09:16

Quyết định số 520/QĐ-ĐHTN ngày 17/3/2016. Danh sách cấp bằng chi tiết xem file đính kèm.

Quyết định về việc công nhận cấp bằng tốt nghiệp Đại học (bổ sung) cho sinh viên của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

02/03/2016 | 11:03

Quyết định số 335/QĐ-ĐHTN ngày 19/2/2016. Danh sách kèm theo chi tiết xem file đính kèm.

Quyết định về việc cấp bằng tốt nghiệp đại học (bổ sung) cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

15/01/2016 | 16:16

Quyết định số 71/QĐ-ĐHTN ngày 12/1/2016. Chi tiết danh sách xem thêm file đính kèm.

Quyết định về việc công nhận cấp bằng tốt nghiệp đại học (bổ sung) cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

11/01/2016 | 10:50

Quyết định số 39/QĐ-ĐHTN Thái Nguyên ngày 07/1/2016.Danh sách kèm theo quyết định chi tiết xem file đính kèm.

Quyết định về việc cấp bằng tốt nghiệp (bổ sung) cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

31/12/2015 | 15:03

Quyết định 3045/QĐ-ĐHTN ngày 18/12/2015. danh sách kèm theo quyết định chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo phát bằng cho sinh viên theo quyết định 2680 và 2700

09/12/2015 | 06:45

Thông báo phát bằng cho sinh viên

Trang 7/10 <12345678910>