Sinh viên tốt nghiệp

Ngày 21-09-2019

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

12/09/2019 | 09:00

Quyết định số: 1532/QĐ-ĐHTN ngày 3/9/2019. Chi tiết danh dách kèm theo quyết định xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc cấp bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng (bổ sung) cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

19/08/2019 | 17:09

Thông báo số: 1406/QĐ-ĐHTN ngày 19/8/2019.

Thông báo về việc trả bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ- Đại học Thái Nguyên

19/08/2019 | 08:27

Thông báo số: 12/TB-CTHSSV ngày 16/8/2019.

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên hệ văn bằng 2 vừa làm vừa học của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

12/08/2019 | 10:38

Quyết định số: 1316/QĐ-ĐHTN ngày 8/8/2019.

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên hệ văn bằng 2 chính quy của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

12/08/2019 | 10:28

Quyết định số: 1315/QĐ-ĐHTN ngày 8/8/2019.

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

10/07/2019 | 10:29

Quyết định số: 1098/QĐ-ĐHTN ngày 9/7/2019. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

12/06/2019 | 08:29

Quyết định số: 904/QĐ-ĐHTN ngày 10/6/2019. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc cấp bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng (bổ sung) cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

12/06/2019 | 08:25

Quyết định số: 903/QĐ-ĐHTN ngày 10/6/2019. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc cấp bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng (bổ sung) cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

09/05/2019 | 15:54

Quyết định số: 481/QĐ-ĐHTN ngày 29/3/2019. Chi tiết danh sách kèm theo quyết định xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

04/04/2019 | 09:26

Quyết định số:482/QĐ-ĐHTN ngày 29/3/2019. Chi tiết Quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Trang 1/13 <12345678910>