Sinh viên tốt nghiệp

Ngày 03-10-2022

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

22/08/2022 | 16:31

Thông báo số: 1210/QĐ-ĐHTN, ngày 28/7/2022. Chi tiết xem file đính kèm bài viết này.

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học hình thức vừa làm vừa học của Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

04/08/2022 | 15:51

Quyết định số:1247/QĐ-ĐHTN, ngày 03/8/2022. Chi tiết xem file đính kèm bài viết này.

Thông báo về việc ghi tên ngành/chuyên ngành đào tạo trên văn bằng và phụ lục văn bằng

25/06/2022 | 23:41

Thông báo số: 1603/ĐHTN-ĐT, ngày 16/9/2021. Chi tiết xem file đính kèm bài viểt này.

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

19/05/2022 | 15:45

Quyết định số: 631/QĐ-ĐHTN, ngày 12/5/2022. Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp trình độ đại học, cao đẳng cho 57 (Năm mươi bảy) sinh viên hệ chính quy Trường Ngoại ngữ - ĐHTN. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

23/03/2022 | 13:00

Quyết định số:51/QĐ-ĐHTN, ngày 12/01/2022. Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp trình độ đại học, cao đẳng cho 260 (Hai trăm sáu mươi) sinh viên hệ chính quy Trường Ngoại ngữ - ĐHTN. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo trả bằng tốt nghiệp VB2 và ĐHLT (SV tốt nghiệp theo QĐ số 2029 và 2489)

23/02/2022 | 09:06

Thông báo số 42/TB-TNN ngày 18/02/2022 của Trường Ngoại ngữ. Chi tiết xem tại file đính kèm.

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp trình độ đại học văn bằng 2, đại học liên thông cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

10/02/2022 | 11:03

Quyết định số: 121/QĐ-ĐHTN, ngày 27/01/2022. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc tạm dừng trả bằng tốt nghiệp cho sinh viên

04/11/2021 | 20:55

Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Thông báo về việc trả bằng tốt nghiệp cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

22/10/2021 | 09:32

Thông báo số: 326/TB-TNN, ngày 21/10/2021. Đối với sinh viên từ các địa phương khác, đảm bảo các yêu cầu theo Công văn số 5066/UBND-KGVX ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên về thực hiện biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

21/10/2021 | 16:53

Quyết định số: 1659/QĐ-ĐHTN, ngày 21/9/2021

Trang 1/17 <12345678910...1617>