Cảnh báo học vụ

Ngày 05-04-2020

Quyết định về việc kỷ luật sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên do vi phạm quy định công tác sinh viên (không đăng ký môn học lần 1)

13/01/2020 | 09:41

Quyết định số:2208 b/QĐ-ĐHTN ngày 29/11/2019.

Quyết định về việc kỷ luật sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên do vi phạm quy định công tác sinh viên (nghỉ quá thời hạn bảo lưu cho phép lần 1)

13/01/2020 | 09:38

Quyết định số: 2208a/QĐ-ĐHTN ngày 29/11/2019.

Quyết định về việc đình chỉ học tập sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên do xếp loại rèn luyện yếu, kém 02 học kỳ liên tiếp

13/01/2020 | 09:36

Quyết định số: 2173/QĐ-ĐHTN ngày 26/11/2019.

Quyết định về việc kỷ luật sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên do vi phạm quy định công tác sinh viên (không đăng ký môn học lần 2)

13/01/2020 | 09:33

Quyết định số: 2172/QĐ-ĐHTN ngày 26/11/2019. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Quyết định về việc kỷ luật sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên do vi phạm quy định về công tác sinh viên (không đăng ký môn học lần 3)

13/01/2020 | 09:30

Quyết định số: 2096/QĐ-ĐHTN ngày 12/11/2019.

Quyết định về việc đình chỉ học tập sinh viên Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN do xếp loại rèn luyện yếu, kém 02 học kỳ liên tiếp

13/05/2019 | 21:50

Quyết định số: 678/QĐ-ĐHTN ngày 3/5/2019.

Quyết định về việc kỷ luật sinh viên Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN do vi phạm Quy định công tác sinh viên (nghỉ quá thời hạn bảo lưu cho phép lần 2)

13/05/2019 | 21:46

Quyết định số: 677/QĐ-ĐHTN ngày 3/5/2019.

Quyết định về việc kỷ luật sinh viên Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN do vi phạm Quy định công tác sinh viên (nghỉ quá thời hạn bảo lưu cho phép lần 1)

13/05/2019 | 21:44

Quyết định số: 676/QĐ-ĐHTN ngày 3/5/2019.

Quyết định về việc kỷ luật sinh viên Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN do vi phạm Quy chế Đào tạo (cảnh báo học tập 03 kỳ liên tiếp)

13/05/2019 | 21:41

Quyết định số: 675/QĐ-ĐHTN ngày 3/5/2019.

Quyết định về việc kỷ luật sinh viên Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN do vi phạm Quy định công tác sinh viên (không đăng ký môn học lần 3)

13/05/2019 | 21:39

Quyết định số: 674/QĐ-ĐHTN ngày 3/5/2019.

Trang 1/3 <123>