Cảnh báo học vụ

Ngày 15-12-2019

Quyết định về việc đình chỉ học tập sinh viên Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN do xếp loại rèn luyện yếu, kém 02 học kỳ liên tiếp

13/05/2019 | 21:50

Quyết định số: 678/QĐ-ĐHTN ngày 3/5/2019.

Quyết định về việc kỷ luật sinh viên Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN do vi phạm Quy định công tác sinh viên (nghỉ quá thời hạn bảo lưu cho phép lần 2)

13/05/2019 | 21:46

Quyết định số: 677/QĐ-ĐHTN ngày 3/5/2019.

Quyết định về việc kỷ luật sinh viên Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN do vi phạm Quy định công tác sinh viên (nghỉ quá thời hạn bảo lưu cho phép lần 1)

13/05/2019 | 21:44

Quyết định số: 676/QĐ-ĐHTN ngày 3/5/2019.

Quyết định về việc kỷ luật sinh viên Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN do vi phạm Quy chế Đào tạo (cảnh báo học tập 03 kỳ liên tiếp)

13/05/2019 | 21:41

Quyết định số: 675/QĐ-ĐHTN ngày 3/5/2019.

Quyết định về việc kỷ luật sinh viên Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN do vi phạm Quy định công tác sinh viên (không đăng ký môn học lần 3)

13/05/2019 | 21:39

Quyết định số: 674/QĐ-ĐHTN ngày 3/5/2019.

Quyết định về việc kỷ luật sinh viên Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN do vi phạm Quy định công tác sinh viên (không đăng ký môn học lần 2)

13/05/2019 | 21:37

Quyết định số: 673/QĐ-ĐHTN ngày 3/5/2019.

Quyết định về việc kỷ luật sinh viên Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN do vi phạm Quy định công tác sinh viên (không đăng ký môn học lần 1)

13/05/2019 | 21:35

Quyết định số: 672/QĐ-ĐHTN ngày 3/5/2019.

Quyết định về việc kỷ luật sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên do vi phạm Quy chế thi học kì I năm học 2018 - 2019

27/02/2019 | 10:01

Quyết định số:256/QĐ-ĐHTN ngày 21/2/2019.

Quyết định về việc kỷ luật sinh viên Khoa Ngoại ngữ do vi phạm quy chế thi học kỳ II và học kỳ hè năm học 2017 - 2018

14/09/2018 | 09:53

Quyết định số: 1816/QĐ-ĐHTN ngày 27/8/2018.

Quyết định về việc cho phép sinh viên thôi học của sinh viên Lê Thị Trang

15/06/2018 | 15:12

Quyết định số:1192/QĐ-ĐHTN ngày 8/6/2018.

Trang 1/2 <12>