Học sinh Sinh viên

Ngày 19-01-2018

Quyết định về việc công nhận sinh viên đã tham gia tuần sinh hoạt công dân đầu khóa năm học 2017 - 2018

11/01/2018 | 15:16

Quyết định số:38/QĐ-ĐHTN ngày 10/1/2018. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo chi tiết xem file đính kèm.

Quyết định về việc thành lập lớp sinh viên và phân công Ban cán sự lớp năm học 2017 - 2018

11/01/2018 | 15:13

Quyết định số:37/QĐ-ĐHTN ngày 10/1/2018. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm.

Thông báo về việc phát bằng cho sinh viên Khoa ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

29/12/2017 | 14:35

Thông báo số:09/TB-CTHSSV ngày 29/12/2017.

Quyết định về việc cấp bằng tốt nghiệp đại học (bổ sung) cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

29/12/2017 | 14:30

Quyết định số:2657/QĐ-ĐHTN ngày 13/12/2017. Chi tiết danh sách kèm theo xem file đính kèm.

Thông báo về việc phát chứng chỉ APTIS đợt thi 17/12/2017 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái nguyên

26/12/2017 | 09:59

.

Quyết định về việc công nhận sinh viên đã tham gia tuần sinh hoạt công dân đầu khóa năm học 2016 - 2017

26/12/2017 | 08:05

Quyết định số:2310/QĐ-ĐHTN ngày 14/11/2016. Chi tiết xem file đính kèm.

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và bộ phận phục vụ "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" cho sinh viên hệ đại học Khóa 40 và cao đẳng khóa 7 tại Khoa Ngoại ngữ năm học 2017 - 2018

26/12/2017 | 08:01

Quyết định số:1649/QĐ-ĐHTN ngày 11/8/2017. Chi tiết xem file đính kèm

Kế hoạch tổ chức "tuần sinh hoạt công dân - HSSV" cho sinh viên hệ đại học khóa 40 và cao đẳng khóa 7

26/12/2017 | 07:55

Kế hoạch số:1495/KH-ĐHTN ngày 7/8/2017. Chi tiết xem file đính kèm.

Kế hoạch tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật An toàn giao thông tại Khoa Ngoại ngữ năm học 2017 - 2018

26/12/2017 | 07:50

Kế hoạch số:1988/KH-KNN

Kế hoạch tổ chức chương trình "Ngày hội tuyển dụng và việc làm" cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2017

26/12/2017 | 07:47

Kế hoạch số:551/KH-ĐHTN ngày 4/4/2017

Trang 1/6 <123456>