Rèn luyện, danh hiệu SV

Ngày 19-05-2015

Quyết định về việc công nhận điểm rèn luyện cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên học kỳ I năm học 2014 - 2015

Quyết định số 938/QĐ-ĐHTN ngày 14/5/2015

Các bài liên quan