Quyết định v/v cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên học kỳ II năm học 2013-2014

Quyết định số 2098/QĐ-KNN ngày 14 tháng 11 năm 2014

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

 
   

 Số:  2098/QĐ-ĐHTN     

 

 

                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 Thái Nguyên, ngày 14 tháng 11 năm 2014

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên

Khoa Ngoại Ngữ - Đại học Thái Nguyên học kỳ II năm học 2013-2014

 
   

 

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

 

            Căn cứ Nghị định số 31/CP ngày 04/4/1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Thái Nguyên;

            Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT - BGDĐT ngày 20/03/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

            Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ - BGDĐT ngày 15/8/2007 và Thông tư số 31/2013/TT - BGDĐT ngày 01/8/2013 sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 2 Quyết định số 44/2007/QĐ - BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo về học bổng khuyến khích học tập (KKHT) đối với học sinh, sinh viên các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

            Căn cứ Quyết định số 1723/QĐ - ĐHTN ngày 06/10/2014 của Giám Đốc Đại học Thái Nguyên về việc thành lập hội đồng xét học bổng KKHT cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ-Đại học Thái Nguyên học kỳ II năm học 2013 - 2014;

            Căn cứ biên bản họp Hội đồng xét học bổng KKHT học kỳ II năm học 2013 – 2014 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Tờ trình số 466/TTr-KNN, ngày 12 tháng 11 năm 2014 của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên, học kỳ II năm học 2013 – 2014;

            Xét đề nghị của Trưởng ban Công tác học sinh sinh viên - Đại học Thái Nguyên,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều 1. Cấp học bổng KKHT học kỳ II năm học 2013 - 2014 cho 147 sinh viên của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên với tổng số tiền là: 372.950.000 đồng (có danh sách sinh viên được xét cấp học bổng KKHT kèm theo). Mức học bổng KKHT theo các chế độ hiện hành của Nhà nước. Cụ thể như sau:

-         Hệ Đại học: 362.950.000 đồng

Xuất sắc: 34 sinh viên x 2.725.000đ/1 sinh viên = 92.650.000 đồng.

Giỏi: 56 sinh viên x 2.575.000đ/ 1 sinh viên = 144.200.000 đồng.

Khá: 52 sinh viên x 2.425.000đ/ 1 sinh viên = 126.100.000 đồng.

-         Hệ Cao Đẳng: 10.000.000 đồng

Giỏi: 02 sinh viên x 2.090.000đ = 4.180.000 đồng.

Khá: 03 sinh viên x 1.940.000 = 5.820.000 đồng.

            Điều 2. Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban chức năng của Đại học Thái Nguyên, Trưởng khoa Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên và các sinh viên có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (th/h);

- Lưu: VT, CTHSSV,Khoa NN.

 

 

 

GIÁM ĐỐC

            

(đã ký)

 

           GS. TS. Đặng Kim Vui          

 

 

 

 

 

Các bài liên quan