Quyết định v/v miễn, giảm học phí cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ học kì I năm học 2014-2015

Quyết định số 2096/QĐ-ĐHTN ngày 14/11/2014

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                                                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số: 2096/QĐ-ĐHTN                                                                                            Thái Nguyên, ngày 14 tháng 11  năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

V/v miễn, giảm học phí cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ

học kỳ I năm học 2014 – 2015 

 

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

 

Căn cứ Nghị định số 31/CP, ngày 04-4-1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Thái Nguyên;

 Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT - BGDĐT ngày 20/03/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Nghị định 74/2013/NĐ-CP, ngày 15/7/2013 của Thủ tướng chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 và Nghị định 74/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP;

Căn cứ biên bản họp ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Hội đồng xét chế độ miễn, giảm học phí học kỳ I và trợ cấp xã hội năm học 2014 – 2015 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ;

Căn cứ Tờ trình số: ……../TTr-KNN, ngày ….. tháng 11 năm 2014 của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên về việc công nhận danh sách sinh viên được hưởng chế độ miễn, giảm học phí học kỳ I và trợ cấp xã hội năm học 2014 – 2015 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ;

Theo đề nghị của ông Trưởng Ban Công tác học sinh sinh viên – Đại học Thái Nguyên,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Miễn – giảm học phí học kỳ I năm học 2014 – 2015 cho 120 sinh viên hệ chính quy trong ngân sách nhà nước từ khóa 33 đến khóa 37 của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên (có danh sách kèm theo). Trong đó:

- Miễn học phí cho 113 sinh viên:

+ Con thương binh: 15 sinh viên;

+ Con bệnh binh: 05 sinh viên;

+ Con của người bị nhiễm chất độc hoa học: 03 sinh viên;

+ Người bị nhiễm chất độc hóa học: 01 sinh viên;

+ Người tàn tật: 01 sinh viên;

+ Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo: 41 sinh viên;

+ Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ cận nghèo: 46 sinh viên;

+ Sinh viên là người mồ côi: 01 sinh viên;

- Giảm 50 % học phí cho 07 sinh viên: Con của người bị tai nạn lao động; 

           Điều 2. Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban chức năng của Đại học Thái Nguyên, Trưởng khoa Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên và sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (th/h);

- Lưu: VT, CTHSSV, Khoa NN.

 

 

 

 GIÁM ĐỐC

(đã ký)

 

 

 

 GS. TS. Đặng Kim Vui

Các bài liên quan