Quyết định v/v trợ cấp xã hội cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ năm học 2014-2015

Quyết định số 2095/QĐ-ĐHTN ngày 14/11/2014

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số: 2095/QĐ-ĐHTN                                                                                        Thái Nguyên, ngày 14 tháng 11  năm 2014 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Trợ cấp xã hội cho sinh viên

Khoa Ngoại ngữ, năm học 2014 – 2015

 
   

 

 

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

 Căn cứ Nghị định số 31/CP, ngày 04-4-1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Thái Nguyên;

 Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT - BGDĐT ngày 20/03/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 1997 của thủ tướng chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập;

Căn cứ Quyết định số 194/2002/QĐ-TTg về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và hỗ trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập quy định tại Quyết định số 1121/1999/QĐ-TTg ngày 23/12/1997của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 13/2002.TTLT/BGDĐT-BTC ngày 28 tháng 03 năm 2002 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 194/2002/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ biên bản họp ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Hội đồng xét chế độ miễn, giảm học phí học kỳ I và trợ cấp xã hội năm học 2014 – 2015 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ;

Căn cứ Tờ trình số: 468/TTr-KNN, ngày 12 tháng 11 năm 2014 của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên về việc công nhận danh sách sinh viên được hưởng chế độ miễn, giảm học phí học kỳ I và trợ cấp xã hội năm học 2014 – 2015 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ;

Theo đề nghị của ông Trưởng Ban Công tác học sinh sinh viên – Đại học Thái Nguyên,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1.Trợ cấp xã hội năm học 2014 – 2015 cho 139 sinh viên (SV) của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên (có danh sách kèm theo) với các mức sau:

Mức trợ cấp 140.000 đồng/01 tháng  đối với sinh viên là đối tượng dân tộc thiểu số ở vùng cao. Cụ thể như sau:

140.000 đồng x 136 sinh viên x 12 tháng  = 228.480.000 đồng

Mức trợ cấp 100.000 đồng/01 tháng đối với sinh viên là đối tượng người tàn tật, sinh viên là đối tượng mồ côi. Cụ thể như sau:

100.000 đồng x 03 sinh viên x 12 tháng  = 3.600.000 đồng     

Tổng số tiền trợ cấp xã hội cho sinh viên: 232.080.000 đồng

                  (Hai trăm ba mươi hai triệu không trăm tám mươi nghìn đồng chẵn). 

          Điều 2. Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban chức năng của Đại học Thái Nguyên, Trưởng khoa Khoa Ngoại ngữ và các sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 Nơi nhận:

 - Như Điều 2 (th/h);

 - Lưu: VT, CTHSSV, Khoa NN.

 

 

 

         

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

 

 

 

 GS.TS. Đặng Kim Vui

Các bài liên quan