Hướng dẫn thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên mới năm học 2014-2015

Ban Thường vụ Đoàn Khoa Ngoại ngữ hướng dẫn thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên, năm học 2014-2015

HƯỚNG DẪN

Thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên mới năm học 2014-2015

 

 

- Căn cứ vào công văn của Ban Thường Vụ Tỉnh Đoàn Thái Nguyên về việc thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới, nhằm đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, góp phần nâng cao chất lượng, ý thức trách nhiệm của người đoàn viên đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước, và sự phát triển vững mạnh của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

Ban Thường vụ Đoàn Khoa Ngoại ngữ hướng dẫn thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên, năm học 2014-2015 cụ thể như sau:

I. YÊU CẦU:

- Thông qua việc thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên góp phần nâng cao nhận thức và tăng cường hành động của người đoàn viên; phát huy tốt hơn vai trò chủ động, sáng tạo của Chi đoàn và đoàn viên trong việc đề ra các biện pháp, vai trò xung kích, tình nguyện thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và nâng cao khả năng đoàn kết tập hợp thanh niên.

- Nội dung và hình thức thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên phải đảm bảo sát thực tế, phù hợp với điều kiện của Trường, đối tượng đoàn viên, gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”.

- Gắn với việc đánh giá kết quả rèn luyện học sinh, sinh viên theo quy chế, quy định của Khoa

- Kết quả thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên là kết quả để đánh giá phân tích chất lượng đoàn viên trong năm học 2014-2015

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

- Nội dung thực hiện gắn với cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, thực hiện phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc”, “5 đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp” và xuất phát từ động lực tự thân của người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh trên cơ sở những nội dung chính như sau:

1. Thực hiện rèn luyện theo 5 tiêu chí sau:

- Giàu lòng yêu nước, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa.

- Đoàn kết, thân ái,vì cộng đồng.

- Sống văn hoá, tuân thủ pháp luật.

- Giàu tri thức, có sức khoẻ, kỹ năng.

- Tự tin, bản lĩnh trong hội nhập.

2. Thực hiện hành động theo 10 tiêu chí sau:

- Sẵn sàng giới thiệu về lịch sử, truyền thống của quê hương, đất nước Việt Nam với bạn bè trong và ngoài nước.

- Sẵn sàng đảm nhận những việc khó, việc mới.

- Sẵn sàng giúp đỡ người già, trẻ em, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Xung kích tham gia các hoạt động tình nguyện.

- Xung kích xây dựng nếp sống lành mạnh, văn minh, phòng chống tệ nạn xã hội.

- Xung kích bảo vệ môi trường sinh thái.

- Thường xuyên chấp hành pháp luật.

- Thường xuyên học tập, nâng cao hiểu biết, trình độ chuyên môn.

- Thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao.

- Thường xuyên vận động thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động Đoàn, Hội, Đội. Giới thiệu được thanh niên vào tổ chức Đoàn.

....

 

Xem chi tiết trong tệp đính kèm

Các bài liên quan