Các quyết định hỗ trợ chế độ chính sách xã hội sinh viên Trường Ngoại ngữ - ĐHTN, học kỳ II năm học 2021 - 2022

Các quyết định hỗ trợ chế độ chính sách xã hội sinh viên Trường Ngoại ngữ - ĐHTN, học kỳ II năm học 2021 - 2022.

1. Quyết định về việc hỗ trợ học tập học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - ĐHTN.

Quyết định số: 608/QĐ-ĐHTN, ngày 10/5/2022. Chi tiết xem tại đây.

2. Quyết định về việc miễn, giảm lệ phí KTX học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - ĐHTN.

Quyết định số: 609/QĐ-ĐHTN, ngày 10/5/2022. Chi tiết xem tại đây.

3. Quyết định về việc cấp hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - ĐHTN.

Quyết định số: 607/QĐ-ĐHTN, ngày 10/5/2022. Chi tiết xem tại đây.

4. Quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - ĐHTN.

Quyết định số: 606/QĐ-ĐHTN, ngày 10/5/2022. Chi tiết xem tại đây.

5. Quyết định về việc trợ cấp xã hội học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - ĐHTN. 

Quyết định số: 605/QĐ- ĐHTN, ngày 10/5/2022. Chi tiết xem tại đây.

Các bài liên quan