Các Quy định về chế độ hỗ trợ chính sách xã hội năm học 2021 - 2022

Các Quy định về chế độ hỗ trợ chính sách xã hội năm học 2021 - 2022

1. Nghị định 116 - Quy định hỗ trợ tiền đóng học phí và sinh hoạt phí cho sinh viên ngành Sư phạm. Tải về

2. Nghị định 57 - 2017. Hỗ trợ học tập dành cho sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người. Tải về

3. Quyết định 66 - Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên. Tải về

4. Nghị định 81 - Quy định về miễn giảm học phí cho sinh viên. Tải về

5. Quyết định 1100 - Quy định đối với sinh viên nội trú. Tải về

6. Văn bản hợp nhất số 05 - Trợ cấp xã hội đối với sinh viên. Tải về

Các bài liên quan