Học sinh Sinh viên

Ngày 22-01-2021

Thông báo về việc trả kết quả tiếng Trung Quốc tế HSK và HSKK đợt thi 06/12/2020 cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

Thông báo số: 02/TB-CTHSSV ngày 22/1/2021. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan