Sinh viên tốt nghiệp

Ngày 14-12-2020

Thông báo về việc trả bằng tốt nghiệp cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

Thông báo số: 09/TB-CTHSSV ngày 11/12/2020. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan