Các mẫu đơn chế độ chính sách dành cho sinh viên

.

Các mẫu đơn chế độ chính sách dành cho sinh viên bao gồm:

1. Đơn đề nghị miễn, giảm học phí

2. Đơn đề nghị hỗ trợ học tập

3. Đơn xin trợ cấp xã hội 

4. Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập

5. Đơn đề nghị miễn - giảm lệ phí KTX

Chi tiết tải file đính kèm 

Các bài liên quan