Sinh viên tốt nghiệp

Ngày 11-08-2020

Thông báo về việc trả bằng tốt nghiệp cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

Thông báo số: 05/TB-CTHSSV ngày 10/8/2020. Chi tiết thông báo xem tại file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan