Cảnh báo học vụ

Ngày 13-01-2020

Quyết định về việc kỷ luật sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên do vi phạm quy định công tác sinh viên (nghỉ quá thời hạn bảo lưu cho phép lần 1)

Quyết định số: 2208a/QĐ-ĐHTN ngày 29/11/2019.

Các bài liên quan