Cảnh báo học vụ

Ngày 13-01-2020

Quyết định về việc đình chỉ học tập sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên do xếp loại rèn luyện yếu, kém 02 học kỳ liên tiếp

Quyết định số: 2173/QĐ-ĐHTN ngày 26/11/2019.

Các bài liên quan