Cảnh báo học vụ

Ngày 13-01-2020

Quyết định về việc kỷ luật sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên do vi phạm quy định về công tác sinh viên (không đăng ký môn học lần 3)

Quyết định số: 2096/QĐ-ĐHTN ngày 12/11/2019.

Các bài liên quan