Cảnh báo học vụ

Ngày 13-05-2019

Quyết định về việc đình chỉ học tập sinh viên Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN do xếp loại rèn luyện yếu, kém 02 học kỳ liên tiếp

Quyết định số: 678/QĐ-ĐHTN ngày 3/5/2019.

Các bài liên quan