Cảnh báo học vụ

Ngày 13-05-2019

Quyết định về việc kỷ luật sinh viên Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN do vi phạm Quy định công tác sinh viên (nghỉ quá thời hạn bảo lưu cho phép lần 2)

Quyết định số: 677/QĐ-ĐHTN ngày 3/5/2019.

Các bài liên quan