Cảnh báo học vụ

Ngày 13-05-2019

Quyết định về việc kỷ luật sinh viên Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN do vi phạm Quy chế Đào tạo (cảnh báo học tập 03 kỳ liên tiếp)

Quyết định số: 675/QĐ-ĐHTN ngày 3/5/2019.

Các bài liên quan