Cảnh báo học vụ

Ngày 13-05-2019

Quyết định về việc kỷ luật sinh viên Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN do vi phạm Quy định công tác sinh viên (không đăng ký môn học lần 1)

Quyết định số: 672/QĐ-ĐHTN ngày 3/5/2019.

Các bài liên quan