Học sinh Sinh viên

Ngày 24-01-2019

Thông báo về việc trả kết quả tiếng Trung Quốc tế HSK và HSKK đợt thi 02/12/2018 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái nguyên

Thông báo số:03/TB-CTHSSV ngày 24/1/2019.

Các bài liên quan