Học sinh Sinh viên

Ngày 02-01-2019

Thông báo về việc trả kết quả tiếng Trung Quốc tế HSK đợt thi 10/11/2018 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Thông báo số:29/TB-CTHSSV ngày 26/12/2018.

Các bài liên quan