Học sinh Sinh viên

Ngày 20-12-2018

Thông báo về việc trả kết quả tiếng Trung Quốc tế HSK và HSKK đợt thi 14/10/2018 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Thông báo số:27/TB-KNN ngày 4/12/2018.

Các bài liên quan