Cảnh báo học vụ

Ngày 14-09-2018

Quyết định về việc kỷ luật sinh viên Khoa Ngoại ngữ do vi phạm quy chế thi học kỳ II và học kỳ hè năm học 2017 - 2018

Quyết định số: 1816/QĐ-ĐHTN ngày 27/8/2018.

Các bài liên quan