Cảnh báo học vụ

Ngày 15-06-2018

Quyết định về việc cho phép sinh viên thôi học của sinh viên Lê Thị Trang

Quyết định số:1192/QĐ-ĐHTN ngày 8/6/2018.

Các bài liên quan