Học sinh Sinh viên

Ngày 07-06-2018

Thông báo trả kết quả tiếng Trung Quốc tế HSK đợt thi 22/4/2018 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Thông báo số:10/TB-CTHSSV ngày 7/6/2018.

Các bài liên quan