Học sinh Sinh viên

Ngày 06-06-2018

Quyết định Ban hành cấp và sử dụng thẻ sinh viên, học viên của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Quyết định số:1125/QĐ-ĐHTN ngày 31/5/2018. Chi tiết quyết định và quy định kèm theo xem file đính kèm dưới bài.

Các bài liên quan