Rèn luyện, danh hiệu SV

Ngày 31-05-2018

Quyết định về việc ban hành quy định đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên hệ chính quy Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Quyết định số:1099/QĐ-ĐHTN ngày 28/5/2018. Chi tiết quyết định và quy định kèm theo chi tiết xem file đính kèm dưới bài.

Các bài liên quan