Sinh viên tốt nghiệp

Ngày 03-05-2018

Thông báo về việc đăng ký bản sao bằng tốt nghiệp đại học từ sổ gốc

Thông báo số:07/TB-KNN ngày 3/5/2018. Mẫu phiếu đăng ký bản sao download tại file đính kèm dưới bài.

Các bài liên quan