Thông báo Kế hoạch tổ chức phòng chống tội phạm, ma túy và mua bán người tại Khoa Ngoại ngữ năm 2018

Kế hoạch số:107/KH-KNN ngày 18/4/2018.

Các bài liên quan