Học sinh Sinh viên

Ngày 12-04-2018

Thông báo về việc phát chứng nhận APTIS đợt thi 17/3/2018 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Thông báo số:05/TB-CTHSSV ngày 12/4/2018.

Các bài liên quan