Học sinh Sinh viên

Ngày 21-03-2018

Thông báo về việc trả kết quả tiếng Trung quốc tế HSK đợt thi 20/01/2018 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Thông báo số:04/TB-CTHSSV ngày 21/3/2018.

Các bài liên quan