Sinh viên tốt nghiệp

Ngày 26-02-2018

Thông báo về việc trả bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Thông báo số:03/TB-CTHSSV ngày 26/2/2018. Chi tiết danh sách cấp bằng xem file đính kèm.

Các bài liên quan