Học sinh Sinh viên

Ngày 06-02-2018

Thông báo về việc trả kết quả tiếng Trung Quốc tế HSK và HSKK đợt thi 3/12/2017 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Thông báo số:02/TB-CTHSSV ngày 5/2/2018.

Các bài liên quan