Học sinh Sinh viên

Ngày 26-01-2018

Thông báo về việc phát chứng nhận APTIS đợt thi 14/1/2018 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Thông báo số:01/TB-CTHSSV ngày 25/1/2018.Chi tiết các mẫu giấy ủy quyền và xác nhận chi tiết xem file đính kèm.

Các bài liên quan