Học sinh Sinh viên

Ngày 11-01-2018

Quyết định về việc công nhận sinh viên đã tham gia tuần sinh hoạt công dân đầu khóa năm học 2017 - 2018

Quyết định số:38/QĐ-ĐHTN ngày 10/1/2018. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo chi tiết xem file đính kèm.

Các bài liên quan