Học sinh Sinh viên

Ngày 26-12-2017

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và bộ phận phục vụ "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" cho sinh viên hệ đại học Khóa 40 và cao đẳng khóa 7 tại Khoa Ngoại ngữ năm học 2017 - 2018

Quyết định số:1649/QĐ-ĐHTN ngày 11/8/2017. Chi tiết xem file đính kèm
Đính kèm:

Các bài liên quan