Học sinh Sinh viên

Ngày 26-12-2017

Kế hoạch tổ chức "tuần sinh hoạt công dân - HSSV" cho sinh viên hệ đại học khóa 40 và cao đẳng khóa 7

Kế hoạch số:1495/KH-ĐHTN ngày 7/8/2017. Chi tiết xem file đính kèm.
Đính kèm:

Các bài liên quan