Sinh viên tốt nghiệp

Ngày 12-12-2017

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái nguyên

Quyết định số:2588/QĐ-DDHTN ngày 30/11/2017. Chi tiết quyết định và danh sách kèm theo xem file đính kèm.

Các bài liên quan